Cursussen

Introductie

Sinds eind jaren 80 van de vorige eeuw worden vele maatregelen uitgevoerd om ecosystemen, die ernstig aangetast zijn door verzuring, vermesting en verdroging, te behouden en te herstellen. Voor een succesvol en duurzaam herstelbeheer is een goede kennis van de sturende factoren en processen een vereiste. Binnen het ‘Overlevingsplan Bos en Natuur’ (OBN, voorheen EGM) van het ministerie van LNV is sinds 1988 veel kennis ontwikkelt over natuurherstel en -beheer. Om kennisuitwisseling tussen onderzoek en beheer te stimuleren organiseert Onderzoekcentrum B-WARE, in samenwerking met de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, diverse cursussen waarbij wordt ingegaan op de sturende factoren en processen bij natuurbeheer en -ontwikkeling.

In 2006 is Onderzoekcentrum B-WARE gestart met de ontwikkeling van een serie cursussen 'Ecologisch Herstelbeheer'. In deze cursussen komt het herstelbeheer van onder andere heide, heischrale graslanden, vennen, hoogvenen, laagvenen, broekbossen en beekdalen aan de orde. In de cursussen wordt uitgebreid ingegaan op zowel de theoretische achtergronden als op praktijkgerichte onderwerpen zoals het bepalen van de kansrijkdom voor herstel, het evalueren van de effecten van herstelmaatregelen, alsmede monitoring van uitgevoerde maatregelen

Ons cursusaanbod is in de loop der jaren uitgebreid met de volgende cursussen:

  • 2009: cursus 'Van Landbouw naar natuur: handvatten voor ontwikkeling op perceel- en systeemniveau' (voorheen Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond)
  • 2010: cursus 'Waterplanten en waterkwaliteit'
  • 2012: cursus 'Stikstofdepositie en natuur: effecten en herstelmaatregelen' (voorheen Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden)
  • 2014: cursus 'Biogeochemie en natuurkwaliteit'
  • 2018: cursus 'Waterkwaliteitsproblemen: de sturende rol van de waterbodem'

Cursusaanbod voorjaar 2024:

In het voorjaar van 2024 staat de volgende cursus op het programma:

Het cursusaanbod voor 2024 zal nog worden uitgebreid. Informatie hierover volgt waarschijnlijk begin 2024. Aanmelden voor onze cursusnieuwsbrief is mogelijk door een mail te sturen naar cursus@b-ware.eu.